Életrajzi adatok  (Rázmány Csaba temetésére)

 

Született: 1946. április 9-én,  Kolozsváron,  Rázmány Mór és Zentkó Sára harmadik gyermekeként. (Édesapja a családban gyakran így emlegette, hogy gyermekeik  Kolozsváron születtek ugyan, de közülük az első,  Attila, a Trianont követő Romániában,   a második gyermek,  Sarolta  az 1940-es bécsi döntést követően,  1941-ben Magyarországon és a harmadik, Csaba, a  második bécsi döntés után a kommunista rendszerben).

Komjátszegi születési édesapja  maga is  unitárius lelkész  volt, és egyházunkat,   mint az egyetemes unitárius egyház főkönyvelője, illetve   főszámvevője  szolgálta nyugalomba vonulásáig..  

         Édesapjáról, még annyit el kell mondani, hogy a második világháború utáni nyomorúságos, forrongó, új társadalmi átalakulásokat, rendszereket felszínre hozó időszakában, vállalta   a pásztor nélkül maradt szülőfaluban Komjátszegen  a lelkészi szolgálatok végzését az 1945 – 1951 évek közötti időszakban,  amikor a többek között nemzetiségi- és  kisebbségellenes kommunista rendszerben   az unitárius egyház első   áldozataként kényszermunkára hurcolták a Duna-Fekete tengeri csatorna építéséhez, ahol 1 évet töltött.

Rázmány Csaba elemi és középiskoláit Kolozsváron végezte. Unitárius lelkészi oklevelét  is a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben nyerte az 1964-1968 közötti évek teológiai tanulmányai után.

1968-1972 között brassói segédlelkész.   Ezek a gyakorló segédlelkészi évek, az otthon,  a család  légköréből hozott hatások  mellett,   mély és pozitív kihatással voltak későbbi  munkájára, egész életére hivatástudatára, egyháza és népe iránti  elkötelezettségének elmélyítésére. Szolgálatvégzése későbbi időszakában gyakran hivatkozott Májay Endre lelkészi példájára.

 

Három évi gyakorló segédlelkészi szolgálat után az alsóboldogfalvi egyházközségbe kerül rendes lelkész szolgálatra 1972-től- 1995-ig.  Ez  a szakasza életének nemcsak az elindulás, de  a lelkiismeretes és eredményes    lelkészi szolgálat kiteljesedésének  esztendei voltak. A gyülekezetépítés kiemelkedő és látható eredménye az új lelkészi lakás  építése volt, amely az 1970-nes években hangulatában  nem volt erőfeszítés nélküli egy gyülekezet életében.

De erre az időszakra esik családalapítása is. Felesége, Pap Ida, kadácsi unitárius család gyermeke  minden tekintetbe hűséges társa lett. Amellett, hogy rendszeres hivatali munkájával a család anyagi gondjaiban is osztozott,  szükség szerint részt vett minden  egyházközségi tevékenységben is, vállalva a tiszteletesasszonyok  gyülekezetépítő  szerepét.

Itt, az alsóboldogfalvi új lelkészi lakás kedves légkörében    születnek meg a gyermekek is  Hedviga és Csaba.

1990-ben bátyja tragikus balesetben történt elvesztése miatt bánkódik, 1993-ban pedig  egy apró kis, borsószem nagyságú, duzzanat jelentkezik testében, amelyről egy magyarországi műtét után kiderül,  rosszindulatúsága. Ezért állandó egészségügyi ellenőrzés alá kerül, mely arra készteti, hogy családjával együtt áttelepedjék Magyarországra, 1995-ben.

Az akkor megüresedő pestszentlőrinci lelkészi állást foglalja el, ahol lelkiismeretesen és eredményesen végzett tevékenységét elismerve,    a budapesti  Hőgyes Endre utcai egyházközség    1999-ben meghívja  megüresedő lelkészi állásának  betöltésére.

A 2001-ben tartott zsinat a magyarországi unitárius egyház püspökké választja.

Püspöki  szolgálata nem volt tehermentes. Meg kellett küzdenie az egyházvezetés belső és külső nehézségeivel, de kemény és állandó küzdelmet kellett vívnia  az egyre elhatalmasodó   betegségével is, amelyet mindenki számára  példamutató  bátorsággal, és méltósággal   harcolt élete végéig.

Mert hát életének utolsó szakaszában a gyilkos kor  terjedése  visszatartozhatatlanná vált. Hiába volt az orvostudomány próbálkozása, hiába volt a hőséges feleség és gyermeket, a szerető testvér önfeláldozó gondozása,  az elkerülhetetlen bekövetkezett. 2009 július 15-én reggel, az évtizedekig tartó harc eldőlt. Az életért  nemes bátorsággal vívott küzdelem véget ért.

 

Összeállította: Andrási György ny. előadótanácsos és unitárius lelkész