Szabó Dezső: Unitárius sírok a kolozsvári házsongárdi temetőben  - létező sírok -

Kovács Sándor: Unitárius nagyjaink sírkövei a házsongárdi temetőben - már nem létező sírkövek -  

További sírok - napjainkig -

Sorrendben,  számozva.

Egyéb honlapok a házsongárdi temetőről

 
Google
 
Jeles sírok a Házsongárdi temetőben  

 

SZABÓ  DEZSŐ:  UNITÁRIUS SÍROK A KOLOZSVÁRI HÁZSONGÁRDI  TEMETŐBEN

 

    A lelkészi szolgálat elválaszthatatlan a temetőtől. „Az asszonytól született ember rövid életű... Mint a virág kinyílik és elhervad,, és eltűnik, mint az árnyék és nem állandó" (Jób 14:1—2). Könnyes fáj­dalom, fekete gyász a halál érkezése, amikor elszólítja szeretteink egyi­két, lehet szülő, testvér, gyermek, barát vagy ismerős, de elhunytával pótolhatatlannak tűnő hiányt hagy hátra az élők szívében. A lelkész vigasztal, könnyet töröl, az örök élet útján a hit forrásából merít, Is­tenre bízza a lélek üdvösségét, de egyben figyelmeztet: ",Por vagy te s ismét porrá leszesz" (1 M 3: 19). A test a földé. A temető röge beta­karja a halottat, az élő azonban nem szakad el tőle, virágot visz a sír­hantra, emlékjelt állít föléje, mert akit szerettünk, tiszteltünk, akiknek hálásak vagyunk, akikre büszkék vagyunk, aki sok gyümölcsöt termett az egyén és közösség számára, attól sem a halál, sem az idő soha el nem választ.

A temető az élet könyvének kiolvasott lapja. A múlt, az elődök, az ősök egy helyre gyűjtött valósága. Évszázadok jönnek elő, elevenednek meg a sírhantok közt járva.

        A temető nemcsak az egyén, de a közösség, a társadalom, az ország múltjának történelmi emléke is. A műemlékek védelméről szóló törvényt vonatkozik a temetőkre is. A lelkész a temetőben nemcsak temet, de irányítója és munkása kell hogy legyen a műemlékekre vonatkozó tör­vény végrehajtásának, annál is inkább, mert nagyon sok helyen a te­mető egyházi tulajdon lévén, a lelkész annak hivatali felelőse is. A lelkész közelebbi feladata számbavenni, hogy a sírhantok alatt pihen-e olyan személy, akinek élete családi, egyházközségi és kulturális szem­pontból kimagasló jelentőségű. A sírhantot jelöli-e valamilyen emlék, s ha igen, mi a betűhű szövege. (A megfigyelés terjedjen ki a betű for­májára is.) Miből készült a kegyelet állította emlék? Milyen állapotban van és mennyire védett mind az emlékmű, mind a temető egésze? A leírást fényképpel vagy rajzzal szemléltesse, mely megörökíti a műem­lék formáját. Minden jelentős sírhantnál használja a fényképezőgépet vagy a rajzot. Ez annál is inkább fontos, mert nem lehet mindenki szaktudós az alkotások stílusának és leírásának ismeretében.

        A kolozsvári házsongárdi temető közel 400 éves múltra tekint vissza. A XVI. század, előtt a városnak majdnem minden részében temet­keztek, A Babes—Bolyai egyetem központi részének építésekor római sírokat találtak, a Kövespad környékén népvándorláskorabeli temetke­zési helyet tártak fel. "A keresztény középkorban főként a mai főtéri katolikus templom körül, az ún. cinteremben1 (a latin coemeteriumból) temetkeztek. A XV. század végétől a kettős várfal {délnyugaton, délen és keleten) közötti terület is temetkezési helyül szolgált. Ezt nevezték „kőkertek"-nek2 .  A város növekedésével a cinterem és a kőkertek elég­telennek bizonyultak, gondoskodni kellett egy új, megfelelő temető-helyről. Az 1585—1586-os nagy pestisjárvány kikényszerítette az új temető megnyitását. A városi tanács „látván Istennek ostorát, a halá­lozások naponként való gyarapodását és a temető helyek alkalmatlan voltát a sok benne fekvő testek miatt, mely szerint, ahol sírt ásnak, mindenütt eleven testre találnak, együtt a felső tanáccsal elhatározták, hogy a tordai utcai kiskapun kívül való földben, ahol most a dinnyét vetették, egy jó és tágas darab helyet szakasszanak temetőhelynek.'43 Ezt nevezték el házsongárdi temetőnek. Ebben az időben történt a híd-elvi (Kismező utcai) temető megnyitása is. A cinterembe és a kőkertbe, minden hatósági tiltás ellenére, még a XVII. században is temetkez­tek. Mivel az új temetőhely is hamar betelt, a szükségnek megfelelően déli irányban bővítették. Az 1738. évi nagy pestisjárvány! után érte el a Brassai Sámuel sírja körüli határt. 1914 őszén emögött nyitották meg a háborúban elesettek száméra az új, felső temetőrészt.

       

        A házsongárdi temető területe tovább bővült a nyugati lő úttól jobbra, az alsó részen, a lutheránus temetővel, melyet J. F. de Gladys ezredes adományozott az egyházközösségnek, valamint ennek folyta­tásképpen több magánkertnek a köztemetőhöz való csatolásával (Korbuly-, Fekete-, Mikó-kert).

       

        A házsongárdi temető legrégebbi része a ma használatos beosztás szerint: I. A., I. B., I. C, II. A.., II. B., II. C, III. A. és a III. B. alsó része.

   

        A temető rendezése és felügyelete érdekében a város 1885-ben temetőbizottságot küldött ki. A bizottság munkájáról a Keresztényi Magvető is megemlékezett: „A kolozsvári temetőben f. év őszén a te­metőre felügyelő bizottság a hantnélküli sírköveket összeszedetvén, a közszemlére kitett sírkövek közt Sárdi Lőrinc, ekklézsiánk egyik buzgó tagja egy igen érdekes sírkövet fedezett fel: Lachovius András lengyel unitárius papét."5

   

        Közel négyszáz év, a város múltjának szellemi, kulturális, politi­kai képviselői pihennek a házsongárdi temetőben. Felekezeti és nem­zeti külömbség nélkül egymás szomszédságában találjuk tudósok, mun­kások, egyházi vezetők, orvosok, tanárok, ügyvédek, politikusok, írók, költők, katonák, színészek, zenészek, kereskedők, iparosok, földműve­sek sírhantjait. A híres emberek sírjai szétszórtan, a temető egész te­rületén megtalálhatók. A temető gondnoksága 1972. év folyamán meg­jelölt minden műemlék sírkövet „MI" (Monument Istoric) jelzéssel. „A temető délkeleti csücske igazi panteon. A II. C.-nek és a III. B.-nek ezen a részén írók, költők, tanárok szebbnél szebb emlékművei tennék  indokolttá az egész környék védett és zárt területté nyilvánítását. Már így is elég sok ízléstelen modern betonsír épült nagyjaink tőszomszéd­ságában".6

 

        Írásunk célja a nevezetesebb unitárius sírok számbavétele a Ke­lemen Lajos történésztől tanult ún., séta-módszer alapján. A felsorolt sírok sorszámát a régi temető vázlatos térképén is feltüntettük.

   

        A házsongárdi temető főkapuján belépve a középső úton indulunk.

1.  Az I. C. parcella északi szögletében, egy nagy kőrisfa tövénél találjuk SZENTÁBRAHÁMI LOMBARD MIHÁLY püspök koporsó ala­kú sírkövét. Ez az általam felsoroltak között a legrégebbi unitárius emlék, mely jelenleg még látható. Az emlékkő déli felső sarkában, rózsakoszorúban, teljesen, elkopott címer van, melynek körirata: Michael L. Sz. Ábrahámi. Feliratát7 nehéz kibetűzni, különösen a déli és nyugati oldalakon.

 

A déli oldal felirata:

1758.   30  MARTII.  MORTUUS  AT  VIGILIS... STIMULA-

VIT  IMAGO   /   OFFICIIS   FUNGI   SEDULITATE   GRUIS  /

SED MAGIS AETERNAE SPES INDUBITATA CORONAE  /

ADMOVIT STIMULUM SORSQUE BEATA PIUM  / ERGO

QUI  CERNIS VITAE    MONUMENTA    FUGACIS / TALIA

QUAE   PRAESENS   SUGGERIT  ISTE    LAPTS   /   EXECUTE

TERESREM  PRUDENTI  PECTORE  SENSUM / NEVE  PE-

RITURAS  SPIRITUS     OPTET     OPES  /  QUIN  ANIMUM

CONSTANS HORAE  MEDITATIO    SUMMAE / OCCUPET

AC CELSI FLAGRET AMORE POLI.

 

Az északi oldal felirata:

SI QUAERIS QUIS SIM FUERIM MERITUMQUE BEQUI-RIS / SUM PULVIS TERRAE FUMUS ET UMBRA CINIS / PATRIA SZENT ABRAHAM LOMBARD COGNOMEN AB ORTU / IMPOSITUM NOMEN SED MICHAELIS ERAT  / AETATIS SEPTEM DENOS CUM QUATOR ANNOS / IN-DULSIT SUPERI GRATIA LARGA DEI / INTEREA DOWEC VICIES SEMEL ATQUE PEREGIT / ALMA SOL CURSUM LUCIS ORIGO SUUM / IN LUSTRIS QUATUOR. PASTOR VIGIL ECCLESIARUM / COLLEGI RECTOR LUSTRA PER

OCTO FUI.

 

A nyugati, háromszög alakú felirat:                

Itt nyugszik az Úrban elalutt N. T. Férfiúnak utánna 32 hetekkel 4 napokkal életének 64-ik Esztendejében boldogul kimult Istenfélő házastársa is T.  Takács Sára asszony három leányával

 

 

2. A középső fő  úton dél felé haladva a  források melletti útkanyarban,  közvetlen  az út szélén, feketemárvány     emlékoszlop     Jakab Elek sírját jelzi.

Felirat:

Szentgericzei JAKAB ELEK,  történetíró akad.  r.  tag.

1820—1897  Emelte  a  székelyek  története  pályadíj   alapjának bizottsága.

 

3. A régi temető tetején, ahol az utak összefutnak, vascső kerítéssel övezve, találjuk az út keleti oldalán Péterfí Dénes lelkész, teológiai tanár sírját:   nagyajtai  PÉTERFI  DÉNES az unitárius    hitnek    szónoka. 1851—1925 és neje sz. PÉCHY KATA 1864—1940

 

4. A temetődombot uralja Brassai Sámuel polihisztor és tanár mellszobros síremléke, melyet neoklasszicista stílusban Pákey Lajos tervezett, példázva a szellemi nagyságot. Felirata rövid:

BRASSAI SÁMUEL 1800—1897

 

5. Brassai  sírjától  északkeletre  modern  betonkeretben  Vári  Albert sírját találjuk, melynek felirata:

„Keressétek először Istennek országát"

VARI ALBERT unitárius teológiai tanár 1888—1953

és neje FERENCZY ANNA 1872—1963.

 

6. Közvetlen mellette északnak a temető legnagyobb kőszarkofágja jelzi Berde Mózes egyházi jótevő sírját.

Nyugati homlokzatának felirata:

LABORFALVI  BERDE MÓZSA  szül.   1815 decz.   15  megh.  1893 sept. 22.

7. A Berde-emlékmű  mellett,  négyszögletű  alapon, rendkívül ma­gas nyolcszögű neogótikus oszlop tetején Bölöni Farkas mellszobra jelzi az egyházi jótevő és nagyi utazó nyughelyét. Az oszlop tetején található körirat szövege:

BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR Észak Amerikai utazó Sz, 1795...  m.h.  1842.

 

 

8. Nagyméretű  homokkőből  készített  hamvedres   emlékoszlop jelzi:
a korán elhunyt nagy népi költő sírhelyét:

SZENTIVÁNYI MIHÁLY szül. 1815. megh. 1842.

 

9. Északnak indulva az ösvénnyé keskenyedett úton vasráccsal kerítve nagyobb sírkertet találunk, benne három gránitsírkő:

 

KRIZA JÁNOS unitárius püspök a m,    tud.    akadémia s a Kisfaludy Társaság tagja kir. tanácsos szül, 1811 jun, 28-án

meghalt 1875 márt.  26-án,

KOVÁCS JÁNOS  unitárius főgimnáziumí tanár és a tudo­mány egyetemen az angol nyelv és irodalom előadója, Szül.

1846 aug.  8 Megh.  1905 jan. 27.

KOVÁCS DÉNESNÉ sz. BENCZE ANNA 1842—1915. A ne­mes lelkű alapítványozó  emlékére állíttatta a Magyar Uni­tárius Egyház

 

10.        Ugyancsak az út mellett kecses, rendkívül szép neogótikus emlékoszlop,  melyen  félmagasságában   beépített   domborművű   buszt   jelzi a város XIX. századi nagy orvosának sírját.

Nyugati fő homlokzatának felirata:

     Homorodalmási Dr. BARRA IMRE Kolozsvár Szab. Kir. Város  főorvosa,   1799—1854.

Déli oldalon:

Született 1799. meghalt 1854. Az emberiség fájdalmára Ko­lozsvárt.

Északi oldalon:

Atya,  Nagyatya   orvos,  Hírben  névben  nagy    mind  három. Az elhunytban akiben a nemes család örökre kihalt.

 

11.        A Barra-emlék közelében az  ösvény mellett hamvedres  nagy  sírkő sírhant nélkül. Felirata:

Itt  nyugszik  a  Kolozsvári   Unitárius   Főtanoda      gondnoka.

Aranyosszék   országgyűlési   képviselője.     Ügyvéd,     Kövendi  FEJÉR MÁRTON sz.  1812. sept. 30 m.h.  1865. dec. 31.

 

12.        E sírhanttól keletre található egy modern  betonkeretes sír fe­hér  márványtáblával.   Rövid  felirata  a  fiatalon   elhunyt  író  és  tanár nyughelyét jelzi:

Dr.  BARABÁS ÁBEL 1877—1915.

 

13.        Északkelet felé, a temetőkerítés közelében, egymás mellett több
síremléket találunk a következő felirattal:

 Bölöni Dr. MIKÖ LÖRINCZ táblai tanácselnök az Unitárius  Egyház főgondnoka. 1881—1957. Dr. Mikó Lőrinczné ZSAKÓ ARANKA az Unitárius Nőszövetség elnöke 1889—1968. „Mert ha bíró nem furdal vád, Mert ha álom nyugalmat ád."

 

 

14.        Még keletebbre, a kerítés közelében, erősen málló homokkő oszlop, az írása alig olvasható:

Felsőbenczédi BENCZÉDI GERGELY Unitárius Főgimnáziumi tanár és egyházi pénz tárnok, szül. 1839 márc,  29. meghalt 1908 dec, 13. „A szenvedésben megtisztelt a lélek S a síri  éjen  át magasra  tör,"

 

15.  Közvetlen  mellette fehér márványkő oszlop kissé megdőlve  a nagy történész végső pihenőhelyét adja tudtul:

Nagyernyei KELEMEN LAJOS történettudós, akadémikus, az Unitárius Egyház főgondnoka. 1877—1963. / Kelemen Lajosné MIKÓ ERZSÉBET 1891—1920. / KELEMEN ERZSIKE       1911—1939

  

 

16. E sírnak északi szomszédja:  Nagyajtai Dr. NYIREDI GÉZA a kolozsvári unitárius főgim­náziumnak 25 évig rendes tanára. A kolozsvári gyógysze­rész  gyakornoki  tanfolyamnak    29    évig     vezető     tanára.

1861—1914.

„Munkáját a bölcsesség vezette,   erő  végezte,  szépség  díszí­tette."

 

17. A város felé vezető út nyugati oldalán drótháló kerítéssel körül­zárt sírkertben, magas gránitoszlop látható, felirata:

KOVÁCSI  ANTAL  unitárius   főiskolai   tanár   egyházi   közig. jegyző. szül.  1820. febr. 16. megh.  1892. jan. 8.

 

18. Ugyancsak e sírkert északi felében modern sírkeret jelölt  Boros György püspök sírját. Felirata:

"Szívemet hozzád emelem és benned bízom Uram." Dr. Boros Györgyné KOVÁCSI RÓZA 1864—1938. Dr. BOROS GYÖRGY unitárius püspök 1855—1941.

 

19. A keleti és középső utat összekötő út mellett közvetlen, a déli
oldalon kisméretű fehér márvány oszlop áll, felirata:

ÜRMÖSI JÓZSEF unitárius lelkész 1879—1953. „Választott voltál és vagy."

 

20. A középső út keleti oldalánál, majdnem szemben a Szentábrahámi L. Mihály püspök sírkövével, hant nélküli sírkő emlékeztet énekeskönyvünk szerkesztőjére. Felirata:

Várfalvi PÁLFFI MÁRTON Főgimn. tanár.  1873—1936,

 

21. Az első bekötőúton kelet felé haladva a III. A parcella déli sarkában kis kő kerettel, erősen málló homokkő oszlop jelzi Gálfi Lőrinc teológiai tanár sírját. Felirata:

GÁLFI LÖRINCZ.  1865—1943.

 

22.        Innen északkeletnek, a parcella közepe táján, modern betonkeretes, fehér márvány táblás sír, felirata:

BENCZÉDI PÁL unitárius  teol. tanár,   1883—1966.

 

23.        Visszatérve a főbejárathoz,  a jobb oldali úton indulunk el. A
lutheránus temetőkertet elhagyva, mintegy ötven lépés után az út szélén, három lépcsőfokon  megközelíthető beton alapozási szürke gránitoszlop a kolozsvári egyházközség nagy jótevőjének sírját jelzi:

Özv. MAROSI GERGELYNÉ szül. ANTAL MÁRIA 1848—1920

 

24.        A fő úton felfelé haladva jobbra, vagyis nyugatra, dróthálós ke­rítést érünk, mely még a régi magán-temetőkertek idejéből maradt fenn. Az ösvényen nyugatnak menve közvetlen a kerítés mellett betonkeretes síremléket találunk. Felirata:

„Non omnis moriar."

GÁLFFY ZSIGMOND

a Kolozsvári Unit.  Főgimnázium igazgatója  1886—1958,

 

25.        E sír közvetlen szomszédja hasonló kerettel;

DR. MÁRKOS GYÖRGY

gyermekorvos, igazgató főorvos 1888—1961

„Az igaznak emlékezete áldott."

 

26.        A temetőkert nyugati kerítése közelében, meghasadozott műkő
alapon és foglalatban, szép fehér márványból kiképzett dombormű buszt,
jelzi Jékey Aladár költő emlékét. Felirata csak ennyi:

JÉKEY ALADÁR 1846—1919.

 

27.        E sírtól a város felé, azaz északnak indulunk a sírok közötti
ösvényen,  és  egymás szomszédságában  több neves unitárius nyugvó-
helyét  találjuk.  Szürke, málladozni  kezdett nagyméretű mészkőoszlop,
felirata:

Dr.   GYERGYAY   ÁRPÁD   orvos   professzor

1881. IV. 27. — 1952. IV. 1.          

   

28.        A közvetlen mellette lévő hasonló  emlékoszlop szövege:

Kissolymosi   GYERGYAY   ÁRPÁD   orvos   tudós  született   1845  Novem.   17.   Meghalt  1881.  január  29.

 

29.        E sír szomszédságában  mészkőbe  ágyazott feketemárvány táblával jelölt sír látható, felirata:

Ádámosi VÉGH MIHÁLY unitárius egyházi és püspöki titkár

1859—1920.

 

30. Impozáns  méretű bazalt sziklatömbbe ágyazott  feketemárvány
tábla mutatja Ferencz József püspök sírját:

FERENCZ JÓZSEF unitárius püspök született 1835 aug. 9 meghalt 1928. febr. 19. Püspöksége 52-ik évében. Bölcs vezére és ékesszavú főpásztora emlékére emelte a Magyar Unitárius Egyház.

  (Foto: Molnár Lehel)

 

31. E sírtól  bár lépésre keletre szép  neogótikus, fehér mészkőből
kiképzett obeliszk egy másik püspökünk nyughelyét jelzi:

Ar.   Rákosi   SZÉKELY   SÁNDOR   unitárius   püspök szül, Sept 13. 1797. Megh. jan.  27.  1852.

Ugyancsak e sírban  nyugszik még felesége,  Kincs  Zsuzsanna   és fia, Székely Ádám is.

 

32. A Székely Sándor sírjától délre betonkeretes és fedőlappal el­látott sírt találunk. A vízszintesre fektetett fekete márványlapon rövid felírás jelzi a Teológiai Akadémia utolsó felügyelő gondnokának végső nyughelyét:

Dr.  NAGY MIKLÓS  1887—1969.

 

33. Kelet felé haladva vasráccsal kerített neogótikus, nagyon meg­
dőlt sírkő, a mállás következtében olvashatatlanná váló írással, a Káli
Nagy család sírkertjét jelöli. A vasrács több helyen ki-be dőlve az el­
pusztulás előtt áll. A hant helyén terméskőből jó állapotban levő fedőlap
van, melyen mélyített betűkkel jól olvasható:

Nyugalmazott  Miniszteri  Tanácsos  KÁLI  NAGY  ELEK sz.  1816 Január 13. m.h.  1878 Január 7.

 

34.        Még keletebbre  ugyanolyan  vasrácsos  kerítés,  melynek keleti oldala már teljesen kidőlt, közepében karcsú, magas,  romladozó neogótikus sírkő jelzi a nagy irodalom- és könyvbarát Gedő József nyughelyét. Feliratában több szó már olvashatatlan:

Itt nyugszik Homoród Szent-Mártoni GEDÖ JÓZSEF szü­letett 1778-ban augusztus 22-én meghalt 1855-ben augusztus 29-én és leánya KÁLI NAGY ELEKNÉ Homoródszentmártoni Gedő Terézia született 1821-ben ápril, 24-én meghalt ... január ... nyugodjanak csendesen.

 

35.        Ezután újból északnyugatra vesszük utunkat, és közel a nyugati kerítéshez,   besüppedt  sírhant  fejénél,  terméskő  alapzaton  álló  fekete márványon ez a felirat olvasható:

DR. VARGA BÉLA unitárius püspök, egyetemi tanár

1886—1942. „A nem láthatók örökkévalók". II. Lev. Kor. IV.  18."

     (Foto: Molnár Lehel)

 

36.        Innen északabbra a régen Fekete-kert néven ismert sírkerthez
érünk. Ennek déli határán kemény terméskőből készített fejfás és be­ton fedőlapos sírt találunk. A lapon ez a felirat áll:

Dr.   SÍMÉN  DÁNIEL   unitárius   teológiai   tanár   1903—1969.

„Az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen  el nem múlnak. Máté 24:35."

 

37.        Pár lépésre nyugatra fehér márvány lapokból kiképzett püspöki
síremléket találunk:

JÓZAN MIKLÓS unitárius püspök 1869—1946. „Mi mindenütt otthon  vagyunk Mi mindig  haza megyünk." .

      (Foto: Molnár Lehel)

 

38.        A Fekete-kert közepén egykori névadó tulajdonosának hatalmas svéd gránit obeliszkje magaslik, felirata:

FEKETE PÁL nyug. városi tanácsos, az unitárius vallásközönség E.K. tanácsának tagja 1820—1896.

|

39.        A  Fekete-kert   északkeleti   sarkában   betonkeretes,   márványlapos sir található, melynek felirata:

Posoni  SZENTMÁRTONI  KÁLMÁN igazgató-tanár, 1879—1968 

 

40.        E sírral szemben, nyugati irányban Dr.  Bende  Béla  teológiai
tanár betonkeretes és márvány lapos síremlékét látjuk, [Felirata:

DR. BENDE BÉLA 1901—1968

 

41.         A fenti sírtól északnyugatra mintegy 25 méterbe találjuk a te­mető egyik legérdekesebb sírját, a Pákey Lajosét.  A nagy műépítész, ki   több  unitárius  templomot  és   Kolozsvárnak  század   eleji  nagy középületeit tervezte és építette, végső nyugvóhelyül egy római szarkofágot választott. Az egyetlen terméskőből kiképzett tető! nélküli szarko­fág egyszerű sírkeretnek látszik, talán ezért is kerülte jel a temetőlátogatók figyelmét. Keleti oldalába kisméretű márványtábla van elhelyezve ezzel a rövid szöveggel:                                                         

PÁKEI   PÁKEY   LAJOS   1853—1921

 

42.        A Pákey sírjától keletnek tartva betonkeretes sírt találunk,  a sírkőnek mindkét oldalán felirattal. A nyugati oldal szövege:

Lókodi SÁNDOR JÁNOS zenetanár 1883—1921. A keleti oldal szövege:

MÁRKOS ANDRÁS szobrászművész  1919—1972.

 

43.    Még   keletebbre   földdel  fedett,   nagyméretű   elhanyagolt  kriptát találunk. A kripta ajtaja felett fémből kiképzett címert egy kereszt négy mezőre oszt, melynek jobb felső és bal alsó negyedében egy-egy tengeri kagylóhéj látható. A címerpajzs körirata: Espere et Persevere. A kripta Angliából hazánkba telepedett PAGET JÁNOS angol unitárius atyánkfia végső nyugvóhelye.

 

44.        A   Paget-kripta  keleti   homlokzata   mellett   vasráccsal   kerített kettős sírkertet találunk, közepén fekete gránit obeliszk, melynek felirata  a  kolozsvári  egyházközség  két  nagy jótevőjének  és  vezetőjének végső pihenőhelyét jelzi:

Nagy-Ajtai INCZE MIHÁLY nyugalmazott miniszteri titkár Az Unitárius Vallásközönség Egyházi Képviselő Tanácsának, tagja. született 1797 október 10-én, meghalt 1889 augusztus  14-én.

Árkosi BENKÖ MIHÁLY 1847—1916

 

45.        Utunkat a lutheránus  temetőben folytatjuk, délről északnak a főkijárat felé haladva. A Paget-kriptával egy irányban  észak felé ki­sebb méretű homokkő oszlopot találunk.  Két lelkész nyughelyét jelzi:

ÜRMÖSI KÁLMÁN unitárius esperes  1847—1922

Ürmösi károlyne kántor gizella 1889—1938

ÜRMÖSI KÁROLY unitárius esperes  1874—1953

 

46.        Még északabbra betonkeretes sírhely:

          KELEMEN ISTVÁN 48 éven át Felsőrákosi Unitárius lelkész;

TB, esperes. 1885. VI. 8 — 1957. VI. 28.

47.        Ezektől a síroktól nyugatra, közel a kerítés mellett, vasráccsal kerített sírkertben fehér márvány obeliszk jelzi Kőváry László sírját:

Itt   nyugszik   újtordai   DR.   KÖVÁRY   LÁSZLÓ  Történetíró született 1819 jul.  7. meghalt 1907 szept 25.

 

 

48.        Újból északnak haladva, a  temetőkert középső útja közelében betonkeretes sír, fehér márványlapos fejrészének nyugati oldalán a felírás nemrég elhunyt püspökünk nyughelyét jelzi:

DR. KISS ELEK unitárius püspök.

 

49.        A középső úton a lutheránus temető bejáratához közel betonkeretes és fedőlappal ellátott sírt találunk fehér márványtáblával. A tábla mindkét oldalán felirat van.

A keleti oldal szövege:

Székelykereszturi   CSIFÖ   SALAMON  unit. teol. akadémiai tanár 1885—1934.

Székelykereszturi Csifó Salamonné  árkosi VERESS ILONA 1874—1943.

 

A nyugati oldal szövege:

            CSIFÓ N. LÁSZLÓ 1906—1963

 

       

        Temetői sétánk végéhez érkeztünk, A számbavétel alapján megálla­píthatjuk, hogy az Unitárius Egyház eddigi huszonhét püspöke közül huszonhat Kolozsvárt pihen. Ezek közül kettőt, Lázár Istvánt és Körmöczi Jánost, a kolozsvári untiárius templom kriptájába temették, a többi nyughelye a Házsongárdi temetőben van. Ezek közül eddig csak. nyolc püspök sírját találtuk meg. Emellett tudjuk, hogy ótordai Székely Miklós sírja a Barabás Ábel és Mikó Lőrinc sírja között volt; jó lenne hantját megkeresni és sírkövei jelölni. A Csanádi Pál sírköve 1911-ben még a temetői kápolna mellett volt (8),  azóta annak is nyoma veszett. Végeredményben tizenhat püspök sírhelyét nem ismerjük.

   

        Jelen írásunkban a kolozsvári Házsongárdi temetőben található ne­vezetesebb unitárius sírokat kívántuk számbavenni. Tudatában vagyunk annak, hogy ez a felsorolás hiányos, de mindenesetre egy teljes és hite­les számbavétel alapjául szolgálhat. Ennek elvégzése pedig halogatást nem tűrő közös unitárius feladat.

 

 

SZABÓ DEZSŐ

 

 

JEGYZETEK

1 A   cinterem  létezését   bizonyítja  többek   között  Kelemen   Lajosnak   az  az adata   is   A   kolozsvári   házsongárdi   temetőről.   Kézirat),   mely    szerint  „a  főtér szintjének  1898-as szabályozásakor megtalálták  azt a  tizennégy szekérnyi  embercsontot,  amelyet   1837-ben  a  torony   alapozásakor  ástak  ki"  {Gaál   György:   Házsongárdi panteon. Korunk,  XXXI. évfolyam. 3. sz. 377.).

2 Vö.   Nagyajtai   Kovács   István;   Kolozsvári     régiségek.   Tudománytér,   XIV. 67—76.

 3 Jakab Elek: Kolozsvár története, II. 347.

4 Vő. Nagyajtai Kovács István: Vándorlások Kolozsvár várfalai  körül.  Nemzeti Társalkodó, 1840. augusztus 28.

5 Keresztény Magvető, XX. évfolyam, 384—385.

6 Gaál György: I.m. 386.

7 Keresztény Magvető, XXVII. évfolyam, 181—182. lapon szintén közli a sírkő feliratát.

     8  Kohn   Hillel   és   Zsakó  Gyula:   A   kolozsvári   házsongárdi   temető   sírkövei 1700-ig (Erdélyi Múzeum. Új Folyam, 1911. VI. k.) c. munkájukban a kővetkezőket  találjuk:  „1636.  Az  untiárius   egyház  egyik legderekabb  püspökének,   Csanádi
Pálnak sírköve a kápolna háta megett a Tömösváry Miklós sírja közelében fekszik. Hatalmas, ormós kő ez, mindkét oldalán fölirattal. Ezek közül a kápolna fe­lőli  könnyebben  olvasható,  míg  az  ellenkező  oldal felirata,  mely  még hosszabb
az  előbbinél,  nehezen  betűzhető ki.  Ezen   az oldalon van  czímere is:  egy  kévét
tartó ember, jobb kezében bot vagy talán szablya.


A kápolna felőli felirata:

HIC SITVS EST ADMODVM REVERENDUS ET CLARISSIMVS VIR PAVLVS TSANADI SV1 POSTQAM PRIMVM IN HOC GYMNASIO CLAVDIOPOLITANO PRIMA RECTORIS MVNVS ANNOS XXIV CIRCITER CVM SVMMO STVDIO SVAE IVVENTVTIS EMOLV-MENTO CESSIT ET POSTEA SVPERINTENDENTIS ETIAM OFF1-CIO ANNOS IV; SVMMA CVM VIGILANTIA PERFVNCTVS ESSET EX  HAC MISERIARVM VALLE MAGNO  CVM TOTIVS CIVITATIS LVCTV  AD  BEATISSIMAM COELESTIS  GLORIAE REQIEM   TRAN-LATUS  EST  ANNO   1636.3.  DECEMBRIS.  AETATIS  SVAE  65.

 

A másik oldal felirata:

PAVLE VS ... (PRAEST) ANS VIRTVTE CSANÁDI

HOC TEGIT INTENVIT SE PLANCEPOLIS

HIC  VIR   HIC  ILLE  FVIT  GRAVITAS  SAPIENTIA   CANDOR

POST HAC POTERVNT VIX REPERIRE PAREM

DIVERS AS GENTE ET RAGNA REMOTA PETlVlT

VIXIT IN ITALICIS PIVS TAMEN ILLE LOCIS

DOCTRINA    TANDEM   SOLIDA   CVMVLATVS    ABVNDA

HVIC REDIT HVIC PATRIAE COMMODA MVLTA PETENS

QVATVOR INQVE SVPER VIGINTI PRAEFVIT ANNOS

CLAUDIANAE RECTOR NON SINE LAVDE SCHOLAE

DVMQVE   ...REGES   CHRISTI   SOLERTER   EPISCOPO   NEGIT

.. T PER DVODENA QVATER .. . II.OBOVIT

SEXAGINTA   SVAEA   QVINQVE   ET   NVMERAVERAT   ANNOS

. . . E TVNC . . . HESIS FILA TRAHENDA SCIDIT

CUM  POST  SEXCENTOS  AC   MILLE   TRICESSIMVS   ANNVS

GVRERET ET SEXTVS MENSE DECEMBRE FLYENS

ILLIC   ET   HAEC FVERANT   TIBI   COGNOSCENDA   VIATOR

ET TANTO REQVIEM PARCE VOVERE VIRVM ...I.

Hossza  alul  220  cm.  Felül  200  cm.  Magassága  a  fedél  pereméig 3  cm   Szélessége 61 cm (Lm. 297.).                               


 

Megjelent a Keresztény Magvető 1973. / 3-4. száma 190-202. oldalain.

 


Szabó Dezső: Unitárius sírok a kolozsvári házsongárdi temetőben  - létező sírok -

Kovács Sándor: Unitárius nagyjaink sírkövei a házsongárdi temetőben - már nem létező sírkövek -  

További sírok - napjainkig -

Egyéb honlapok a házsongárdi temetőről

Jeles sírok a Házsongárdi temetőben


 

Egyéb, Házsongárdról szóló honlapok:

http://proteo.cj.edu.ro/hazsongard/index.html

http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1zsong%C3%A1rd

Virtuális Kolozsvár az Interneten (ZM)
Házsongárd Alapítvány (Szabadság)
A Házsongárdi temetőben pihenő természettudósok (Természet Világa)
Kolozsvár zsidó temetői (Keresztény Szó)
Házsongárdi föld - vers - (Szabadság)
Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben (Magyar Felsőoktatás)


További sírok - napjainkig -

Berde Áron

Dr. Erdő János,   mgh. 1996   unitárius püspök

                                                      (Foto: Molnár Lehel)

Fangné Gyújtó Izabella 1840-1814, író

Kelemen Lajos 1877-1963, történettudós

Kiss Elek 1888-1971, unitárius püspök

Dr. Kovács Lajos    mgh. 1994  unitárius püspök

Mikó Imre 1805-1876, történész, politikus, az Erdélyi Múzeum Egylet alapítója

Mikó Imre 1911-1977, jogász, politikus, író

Rázmány Mór,  unitárius lelkész

Simén Dániel  1903-1969, teológiai tanár

Szabó Dezső,   unitárius lelkész

Szabédi Székely László,  1907-1959, költő, egyetemi tanár

Dr. Szabó Pál  mgh. 2004. főgondnok 1996-2000 között