Unitárius sírok a Házsongárdi temetőben

1. Ádám, István és Trauzner Kata  1599

2. Matthias Székesfejérvári / Albaregio 
1601

3. Csanádi János

4. Stephanus Tonsor  / Borbély /    1634

5. Erdő Máthé deák     1637                        

6. Joachimus  Stegmanus  1633

7. Adamus Franctis et Stephanus /Stennarius / Pauli     1655 1672                                  

 8. Stegmantius Laurentius / Tribander /  1650

9. Dálnoki I Nagy / János    1654

10. Joannes / Pellionis / Enyedinus     1661

 11. Breibert Borbara       1640

12. Nagysolymosi Koncz Boldizsár  1684

 13. Stephanus Eperjesi  1714

14.  Kmita András

15. Geizanovius János

16. Molnos Dávid  1778-1836

17. Ótordai Székely Miklós  1843

18. Márkos György

19. SZENTÁBRAHÁMI LOMBARD MIHÁLY 1758.

20. Szentgericzei JAKAB ELEK  1820—1897

21. Péterfí Dénes lelkész, teológiai tanár  1851—1925

22. BRASSAI SÁMUEL 1800—1897 

23. VARI ALBERT unitárius teológiai tanár 1888—1953

24. LABORFALVI  BERDE MÓZSA  szül.   1815 decz.   15  megh.  1893 sept. 22.

25. BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR Észak Amerikai utazó Sz, 1795...  m.h.  1842.

26. SZENTIVÁNYI MIHÁLY szül. 1815. megh. 1842.

27.  KRIZA JÁNOS unitárius püspök a m,    tud.    akadémia s a Kisfaludy Társaság tagja kir. tanácsos szül. 1811 jun. 28-án,  meghalt 1875 március.  26-án.

28. KOVÁCS JÁNOS  unitárius főgimnáziumí tanár és a tudo­mány egyetemen az angol nyelv és irodalom előadója, Szül. 1846 aug.  8 Megh.  1905 jan. 27.

29. Homorodalmási Dr. BARRA IMRE Kolozsvár Szab. Kir. Vá­ros  főorvosa,   1799—1854

30. Kövendi  FEJÉR MÁRTON sz.  1812. sept. 30 m.h.  1865. dec. 31.

31. Dr.  BARABÁS ÁBEL 1877—1915.

32. Bölöni Dr. MIKÖ LÖRINCZ táblai tanácselnök az Unitárius  Egyház főgondnoka. 1881—1957

Mikó Lőrinczné ZSAKÓ ARANKA az Unitárius Nőszövetség elnöke 1889—1968

33. Felsőbenczédi BENCZÉDI GERGELY Unitárius Főgimnáziumi tanár és egyházi pénz tárnok, szül. 1839 márc,  29. meghalt 1908 dec, 13

34.  Nagyernyei KELEMEN LAJOS történettudós, akadémikus, az Unitárius Egyház főgondnoka. 1877—1963.

35.  Nagyajtai Dr. NYIREDI GÉZA a kolozsvári unitárius főgim­náziumnak 25 évig rendes tanára. A kolozsvári gyógysze­rész  gyakornoki  tanfolyamnak    29    évig     vezető     tanára.  1861—1914.

36. KOVÁCSI  ANTAL  unitárius   főiskolai   tanár   egyházi   közig. jegyző. szül.  1820. febr. 16. megh.  1892. jan. 8.

37. Dr. BOROS GYÖRGY unitárius püspök 1855—1941.

38. ÜRMÖSI JÓZSEF unitárius lelkész 1879—1953.

39. Várfalvi PÁLFFI MÁRTON Főgimn. tanár.  1873—1936

40. GÁLFI LÖRINCZ.  1865—1943. teológiai tanár

41. Özv. MAROSI GERGELYNÉ szül. ANTAL MÁRIA 1848—1920  a kolozsvári egyházközség nagy jótevője

42. GÁLFFY ZSIGMOND a  Kolozsvári Unit.  Főgimnázium igazgatója  1886—1958,

43.  DR. MÁRKOS GYÖRGY  gyermekorvos, igazgató főorvos 1888—1961

44.  JÉKEY ALADÁR 1846—1919.  költő

45. Dr.   GYERGYAY   ÁRPÁD   orvos   professzor   1881. IV. 27. — 1952. IV. 1. 

46. Kissolymosi   GYERGYAY   ÁRPÁD   orvos   tudor született   1845  Novem.   17.   Meghalt  1881.  január  29.

47. Ádámosi VÉGH MIHÁLY unitárius egyházi és püspöki titkár  1859—1920.

48. FERENCZ JÓZSEF unitárius püspök született 1835 aug. 9 meghalt 1928. febr. 19

49. Aranyosrákosi   SZÉKELY   SÁNDOR   unitárius   püspök szül, Sept 13. 1797. Megh. jan.  27.  1852.

50. Dr.  NAGY MIKLÓS  1887—1969.  a Teológiai Akadémia utolsó felügyelő gondnoka

51. KÁLI  NAGY  ELEK sz.  1816 Január 13. m.h.  1878 Január 7. nyugalmazott Miniszteri Tanácsos

52. Homoród Szent-Mártoni GEDŐ JÓZSEF szü­letett 1778-ban augusztus 22-én meghalt 1855-ben augusztus 29-én

53.  DR. VARGA BÉLA unitárius püspök, egyetemi tanár  1886—1942.

54. Dr.   SÍMÉN  DÁNIEL   unitárius   teológiai   tanár   1903—1969.

55. JÓZAN MIKLÓS unitárius püspök 1869—1946.

           

56. FEKETE PÁL nyug. városi tanácsos, az unitárius vallásközönség E.K. tanácsának tagja 1820—1896.

57. Posoni  SZENTMÁRTONI  KÁLMÁN igazgató-tanár, 1879—1968 

58. DR. BENDE BÉLA 1901—1968  teológiai tanár

59. PÁKEI   PÁKEY   LAJOS   1853—1921 műépítész

          

60. Lókodi SÁNDOR JÁNOS zenetanár 1883—1921.

61. MÁRKOS ANDRÁS szobrászművész  1919—1972.

62. PAGET JÁNOS angol unitárius

          

63. Nagy-Ajtai INCZE MIHÁLY nyugalmazott miniszteri titkár Az Unitárius Vallásközönség Egyházi Képviselő Tanácsának, tagja. született 1797 október 10-én, meghalt 1889 augusztus  14-én.

64. Árkosi BENKÖ MIHÁLY 1847—1916

65. ÜRMÖSI KÁLMÁN unitárius esperes  1847—1922

66. ÜRMÖSI KÁROLY unitárius esperes  1874—1953

67. KELEMEN ISTVÁN 48 éven át Felsőrákosi Unitárius lelkész; TB, esperes. 1885. VI. 8 — 1957. VI. 28.

68. újtordai   DR.   KŐVÁRY   LÁSZLÓ  Történetíró született 1819 jul.  7. meghalt 1907 szept 25.

69. Székelykereszturi   CSIFÓ   SALAMON  unit. teol. akadémiai tanár 1885—1934.

Székelykereszturi Csifó Salamonné  árkosi VERESS ILONA 1874—1943.

70. CSIFÓ N. LÁSZLÓ 1906—1963

71. Kiss Elek 1888-1971, unitárius püspök

             

72. Dr. Erdő János,   mgh. 1996   unitárius püspök   

                 

73. Fangné Gyújtó Izabella 1840-1814, író

74. Kelemen Lajos 1877-1963, történettudós

               

75. Dr. Kovács Lajos    mgh. 1994  unitárius püspök

76. Mikó Imre 1805-1876, történész, politikus, az Erdélyi Múzeum Egylet alapítója

77. Mikó Imre 1911-1977, jogász, politikus, író

78. Rázmány Mór,  unitárius lelkész

79. Simén Dániel  1903-1969, teológiai tanár

80. Szabó Dezső,   unitárius lelkész

81. Szabédi Székely László,  1907-1959, költő, egyetemi tanár

           

82. Dr. Szabó Pál  mgh. 2004. főgondnok 1996-2000 között

83. Berde Áron

84. Benczédi Sándor szobrászművész

              

85. Márkos Albert    (1914-1981)  zeneszerző, főiskolai tanár