Alkalmi Istentisztelet

Karácsonyesti istentisztelet

 1. Az istentisztelet rendje azonos a hétköznapi istentisztelet rendjével. Bibliaolvasás kötelezően (Lukács 2, 1-20 és Máté 2, 1-12.)
 2. Ének
 3. Karácsonyfa-gyertyák meggyújtása
 4. Karácsonyi énekek, versek és énekkari vagy zeneszámok, tetszés szerinti össze-állításban.
 5. Rövid bezáró beszéd.
 6. Záróének. A karácsonyi ajándékcsomagok a záróének után osztandók ki, hogy ne zavarjuk meg az istentiszteletet.
 7. Ezt követően még egy alkalmi karácsonyi ének énekelhető.

Nagypénteki istentisztelet

 1. Délelőtt: rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel.
 2. Délután vagy este, a helyi szokás szerint. Az istentisztelet rendje:
 3. Kezdőének
 4. Derekas ének (1 versszak)
 5. Passió (egyéni vagy énekkari előadásban)
 6. Ima
 7. Miatyánk
 8. Csendes ima
 9. Áldás
 10. Záróének

Anyák napi istentisztelet

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel.
 2. Kiegészítő rész: Előadás, énekkari és zeneszámok, egyéni énekek, anyáknapi és alkalmi vallásos versek.
 3. Záróének

Áldozócsütörtöki istentisztelet

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

Reformációi istentisztelet

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

Halottak napi istentisztelet

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

Dávid Ferenc emlék-istentisztelet

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel.
 2. Kiegészítő rész: énekkari számok, zeneszámok, egyéni énekek, az alkalmi vallásos versek, előadás Dávid Ferenc életéről és munkásságáról.
 3. Záróének.

Szilveszter esti istentisztelet (Óévi)

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

Újévi istentisztelet

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel.

Jótevők emlék-istentisztelete

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel.
 2. Kiegészítő rész: előadás a jótevők emlékéről (lehet egy személyről is), énekkari és ámok, egyéni énekek, megfelelő vallásos versek.
 3. Záróének.

Szeretetvendégségi istentisztelet

 1. Előfohász (lásd a hétköznapi istentiszteletnél)
 2. Ének (lehetőség szerint derekas ének)
 3. Bibliaolvasás
 4. Bibliamagyarázat
 5. Ima
 6. Miatyánk
 7. Áldás
 8. Záróének

A szeretetvendégséggel kapcsolatos szempontok

 1. A szeretetvendégség (agapé), mint az őskereszténység jelentős vallásos cselekménye, evangéliumi alapon álló unitárius istentiszteleti rendünk szerves része, amelynek keretében helyet kaphatnak a vallásos és az egyházi élet, egyháztörténelem tárgykörét felölelő előadások is.
 2. A szeretetvendégség szerves részét képezi a hívek adományából származó tészta és tea közös elfogyasztása is. A tea elkészítésénél szeszes italt nem szabad használni.
 3. A szeretetvendégség a hívek közösségi tudatának és egymás iránti testvéri szeretetének fejlesztésére és ezen keresztül a szekták egyház- és társadalomellenes munkájának megfékezésére irányul.
 4. A szeretetvendégség időpontja vasárnap délután a helyi szokás szerint.

Lelkészszentelési istentisztelet

 1. Zsinati főtanácsi ülés: Az Egyházi Képviselő Tanács előadója előterjeszti a Tanács jelentését a Zsinat Főtanács istentiszteletének keretében tartandó lelkészszentelésről.
 2. Lelkészszentelési istentisztelet és szertartás
 3. Rendes vasárnapi istentisztelet megállapított rend szerint a szolgálattevő szószékről való lejöveteléig.
 4. Ének (193. sz)
 5. Lelkészszentelési beszéd
 6. Püspök felhívására főjegyző felolvassa a felavatandó lelkészek névsorát kinevezésük sorrendjében, akik nevük hallatára felállnak.
 7. Püspök az úrasztala mellől a következő kérdéseket intézi a felavatandó lelkészekhez:

a/ Készek vagytok-e az unitárius lelkészi hivatás vállalására, Isten és ember szolgálatára? Készek vagyunk.

b/ Fogadjátok-e, hogy Jézus evangéliumán alapuló unitárius keresztény vallásunk hitelveit megtartjátok és hirdetitek, híveiteket is vallásos és erkölcsös életre vezetitek, anyaszentegyházunk épülésére és Istenországa megvalósulására? Fogadjuk.

c/ Készek vagytok-e fogadástételeteket a lelkészi eskü letételével megpecsételni? Készek vagyunk.

 1. Püspök felhívására főjegyző beveszi az esküt.Én N. N. esküszöm az egy örök igaz Istenre, hogy lelkészi tisztségemben híven és lelkiismeretesen járok el.Vallásomat és egyházamat hűséggel szolgálom.A jézusi evangéliumot az unitárius vallás hitelvei szellemében, értelmi és lelkiismereti meggyőződésem szerint hirdetem és tanítom.

  Az Unitárius Anyaszentegyház előhaladásáért mindent megteszek, semmit el nem mulasztok és semminemű terhes szolgálatot ki nem kerülök.

  Az egyházi törvényemnek és elöljáróimnak az Egyház Alaptörvénye szerint vonakodás nélkül engedelmeskedem.

  Minden erőmből arra törekszem, hogy példaadó életemmel, Isten és ember szolgálatával egyházamat és Istenországát építhessem.

  Isten engem úgy segéljen és úgy adja lelkem üdvösségét. Ámen

 2. Eskütétel után a püspök, főjegyző, esperesek, teológiai tanárok, előadó és felkért lelkészek a felavatandó fejére teszik kezüket és egy-egy bibliai idézetet mondanak. Ezután – a kézrátétel alatt – a püspök Isten áldását kéri a felavatott lelkészekre.
 3. Ezt követően a főjegyző kinyitja a felavatott lelkészek anyakönyvét és felhívja őket, hogy kinevezésük sorrendjében írják be nevüket.
 4. A püspök átadja a lelkészi oklevelet egy-egy bibliai mondás kíséretében.
 5. A felavatott lelkészek egyike köszönetet mond a Zsinati Főtanácsnak.
 6. Záróének. (199 vagy 214 sz.)

Püspökbeiktató istentisztelet

Az E. K. Tanács előadója, utalva a püspökválasztó Zsinati Főtanács határozatára, bejelenti, hogy az Államtanács (államelnök)… számú Törvényerejű Rendeletével elismerte főtisztelendő…….püspökké választását, melynek alapján az ünnepélyes beiktatásra minden előkészület megtörtént.

Főgondnok-elnök felhívja a Zsinati Főtanács tagjait, hogy a püspökbeiktató istentiszteletre vonuljanak a templomba.

Az istentisztelet és szertartás rendje

 1. Kezdőének
 2. Derekas ének
 3. Ima
 4. Miatyánk
 5. Ének ( 1.versszak)
 6. Főgondnok-elnök felolvassa a püspökválasztó Zsinati Főtanács határozatát. Ugyan-csak felolvassa az állam részéről történt elismerés és megerősítés iratát és felkéri a főjegyzőt és az espereseket, hogy a beiktatási szertartást végezzék el.
 7. Az úrasztala mellett a főjegyző és esperesek jobb kezüknek a püspök fejére tételével egy-egy bibliai idézet elmondásával végzik a beiktatási szertartást, melyet a főjegyző vagy rangidős esperes áldással fejez be. (Ez alatt csendes orgonaszó).
 8. Főgondnok-elnök a beiktatott főpásztort felkéri, hogy mint az Unitárius Egyház….-ik püspöke, foglalja el Dávid Ferenc székét.
 9. Ének (193. sz. miközben a püspök felmegy a szószékre)
 10. Ima
 11. Miatyánk
 12. Közének
 13. Textus-felvétel
 14. Egyházi beszéd
 15. Utóima
 16. Áldás
 17. A beiktatott püspök üdvözlése
 18. Záróének (199, 213 vagy 214 sz)

Lelkészbeiktató istentisztelet

 1. Kezdőének
 2. Derekas ének
 3. Esperes és a beiktatandó lelkész az úrasztalához vonulnak. Esperes köszönti a gyülekezetet és felhívja a köri jegyzőt, hogy olvassa fel a püspöki kinevezést. Ennek megtörténte után esperes felszólítja a lelkészt, hogy tartsa meg beköszöntő szolgálatát.
 4. Ének (1. versszak, miközben a lelkész felmegy a szószékre)
 5. Ima
 6. Miatyánk
 7. Közének
 8. Textus-felvétel
 9. Egyházi beszéd
 10. Utóima (ezt követően a lelkész lejön a szószékről)
 11. Ének (1. versszak, miközben a beiktatást végző püspök, esperes vagy megbízottjuk felmegy a szószékre.)
 12. Textus-felvétel
 13. Beiktató beszéd
 14. Áldás
 15. Ének (1 versszak). Itt szerepet kaphat az egyházközség énekkara vagy más jelenlevő énekkar is.
 16. Esperes és az új lelkész megállnak a templom piacán; a tulajdonképpeni beiktatás itt történik.
 17. Esperes a következőket mondja: „Én, mint a …egyházkör esperese, a Szervezeti Szabályzat biztosított jogomnál fogva, ezennel beiktatlak a …egyházközség rendes lelkészi állásába.

Átadom a templom kulcsát. Nyisd meg a templom ajtaját és tárd szélesre, hadd jöjjön minden hívő ember imádkozni, megpihenni és új erőt nyerni Isten házában.

Átadom a Bibliát. Hirdesd az evangéliumot, prédikáld és példázd életeddel a szeretet kettős jézusi parancsát.

Átadom a kelyhet. Osszad a kenyeret és a bort, életünk örök erőforrásait, a Jézus asztaláról mindazoknak, akik éhezik és szomjúhozzák az áldottabb emberi életet.

Átadom az egyházközség pecsétjét. Végezd a munkád hűséggel és hivatástudattal, hogy mindenek ékesen és szép rendbe legyenek. Az evangélium szellemében légy őrállója és pásztora a rád bízott gyülekezetnek Isten és ember szolgálatban.”

 1. Püspök üdvözlése. Ha a püspök jelen van a beiktató istentiszteleten, szószéki szolgálata után az esperes vagy helyettese köszönti, amire a püspök válaszol. A többi köszöntő kizárólag a beiktatott lelkészhez intézendő.
 2. A beiktatott lelkész üdvözlése: a/ egyházközség, b/ egyházkör, c/ egyházi főhatóság, d/ helybeli felekezetek képviselői részéről.

Beiktatott lelkész válaszol valamennyi üdvözletre, amelyet áldással fejez be.

 1. Záróének.

Lelkész-kibúcsúzó istentisztelet

 1. Kezdőének
 2. Derekas ének
 3. Főhatósági irat felolvasása. Ezt követően az esperes vagy helyettese felszólítja a lelkészt a kibúcsúzó szolgálat megtartására.
 4. Ének (1. versszak, miközben a lelkész felmegy a szószékre)
 5. Ima
 6. Miatyánk
 7. Közének
 8. Textus-felvétel
 9. Egyházi beszéd
 10. Utóima (Ezt követően a lelkész lejön a szószékről).
 11. Ének (1. versszak, miközben az egyházi főhatóság, vagy az egyházkör képviselője a szószékre).
 12. Textus-felvétel és beszéd
 13. Áldás
 14. Ének (1. versszak vagy egyházközségi énekkar)
 15. Ha a püspök jelen van, az egyházkör esperese köszönti.
 16. Kibúcsúzó lelkész köszöntése: a/ az egyházközség, b/ egyházkör, c/ egyházi főhatóság, d/ helybeli felekezetek képviselői részéről.

A kibúcsúzó lelkész válasza, amelyet áldással fejez be.

 1. Záróének

Főtanácsi és Zsinati istentisztelet

 1. Rendes vasárnapi istentiszteleti rend, alkalmi imával és egyházi beszéddel, amelyet a püspök által felkért szolgálattevő végez.
 2. Zsinati Főtanács alkalmával az istentisztelet úrvacsoraosztás egészíti ki a megállapított szertartási rend szerint.

Megjegyzés: az énekvezéri teendőket a püspök felkérése alapján végzik. A résztvevő lelkészek valamennyien kötelesek palástosan megjelenni az istentiszteleten

Templomszentelési istentisztelet

A templomszentelést a püspök vagy megbízottja végzi.

A bevonuló püspököt a gondnok üdvözli a templom piacán és felkéri a templom felavatására.

 1. Kezdőének
 2. Derekas ének
 3. Ima
 4. Miatyánk
 5. Közének
 6. Textus-felvétel
 7. Avató egyházi beszéd
 8. Utóima
 9. Áldás
 10. Ének vagy énekkar
 11. A lelkész megfelelő és rövid beszámolója a templom javításáról, építéséről
 12. Úrvacsorai ének
 13. Úrvacsoraosztás a megállapított rend szerint
 14. Záróének

Harangavatási istentisztelet

Rendes vasárnapi istentisztelet, alkalmi imával és egyházi beszéddel. Az egyházi beszéd végén a harang megszólaltatása, miközben a harangavató (püspök, esperes, lelkész) a következő kötött szöveget mondja, amelyet a gyülekezet felállva hallgat: „És most szólaljonmeg a harang. Hívogassa az élőket, sirassa el a megholtakat, űzze el a veszedelmet. Hirdesse messzemenő hangon Isten dicsőségét, békességet a földön és jóakaratot az emberek között. Ámen”. (Harang megszólaltatása 1 perc.)

Orgonaavatási istentisztelet

Sorrendje azonos a harangavatási istentiszteletével. Az egyházi beszéd végén az orgona megszólaltatása, miközben az avató a következő kötött szöveget mondja, melyet a gyülekezet felállva hallgat: „És most szólaljon meg az orgona. Zengő hangja mellett szárnyaljonaz ajkakról és a szívekből a zsoltár: énekeljetek az Úrnak új éneket, vígan énekelj az Úrnak te egész föld. Ámen.” (Orgonajáték 1 perc).

Házavatási istentisztelet

 1. Ének
 2. Előfohász: kötetlen, ajánlott szöveg: „A kő, amelyet az építők megvetettek szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt. Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendjünk és vigadjunk ezen. Ó Uram, segíts most, Ó Uram, adj jó előmenetelt”. (Zsolt 118, 22-25.) Ámen.
 3. Textus-felvétel
 4. Alkalmi beszéd
 5. Ima
 6. Miatyánk
 7. Áldás. Ajánlott szöveg: „Isten áldása legyen e hajlékon, hogy lehessen otthona a családnak. Az ő békessége és szeretete lakozzék benne és lakóinak szívében. Ámen.”

Sírkő/Síremlék-avatás

 1. Ének
 2. Előfohász
 3. Rövid megemlékezés
 4. Ima
 5. Miatyánk
 6. Áldás
 7. Ének