Lelkészbeiktató Budapesten a Nagy Ignác utcai unitárius templomban

Október 16-án került sor dr. Czire Szabolcs lelkészi beiktatására a Budapesti Unitárius Egyházközségbe. A lelkész szószéki szolgálatában a Mt 5,37 (A ti beszédetek legyen igen, igen, nem, nem…) verse alapján a második igen gondolatiságában szólt a népes gyülekezethez. Az első igent könnyű kimondani, amikor az ember még tele van lelkesedéssel. De valójában csak később tudja meg, hogy mire is mondott igent. A lelkészbeiktatás a második igenek ünnepe, mind a gyülekezet, mind a lelkész részéről.

Kovács István frissen megválasztott püspök beszédében párhuzamot vont a templomépítés és a mostani beiktatás egyháztörténelmi vonatkozásai között. Ferencz Józsefnek a püspökké választása után egyik első útja Budapestre vezetett, ahol a budapesti egyházközség megszervezését szorgalmazta, majd a gyülekezet általi templomépítést. Kovács Istvánt püspöki szolgálatának is az első lelkészbeiktatója e mostani. Ismételten elismeréssel szólt a gyülekezet eddigi tevékenységéről, és hangsúlyozta: a gyülekezet jelentősége az egyházon belül olyan, mint a főváros jelentősége a nemzet egésze tekintetében.

A beiktatást Kriza János püspöki helynök végezte, átadva a templom kulcsát, a Szentírást, az úrvacsorai kelyhet és a pecsétet, a lelkészi szolgálat négy kardinális jelképét. Érdekesség, hogy a lelkész a gyülekezet alapításkor készült ősi pecsétnyomót vette át. A helynök igei üzenetként a Péld 3,3 versével kívánt áldott lelkészi szolgálatot: „A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára!”

A beiktatási ceremóniát követően üdvözlő beszédek hangzottak el. Elsőként Buzogány Zoltán gondnok szólt az egyházközség világi vezetői részéről, továbbá Kászoni József ny. lelkész az egyházközség korábbi lelkészeként, illetve Füredi György egyháztag az újonnan betértek részéről. Az egyházköri szintű löszöntések rendjén Léta Sándor az egyházkerület lelkészi közössége részéről, míg Csete Árpád lelkész ULOSZ elnökeként juttatta el írott üzenetét. Az egyetemes egyházi üdvözlések sorában elsőként Elekes Botond MUE ME főgondnok szólt az egyházkerület és főhatóság részéről, majd dr. Koppándi Botond Péter teológiai tanár a tanártársak részéről, Szilágyi Szilamér lelkész az erdélyi legendás táborvezetők részéről, illetve Lőrinczi Levente és Erdő Imola lelkészek a Daltutajok részéről, be is mutatva két dalt. A társfelekezetek és egyéb intézmények részéről Cselovszky Ferenc esperes mondott üdvözlő beszédét a Deák Téri Evangélikus Egyházközség, illetve az V. kerületi lelkészi közösség részéről, dr. Szécsi József az OR-ZSE tanára, vallásfilozófus, főtitkár a Keresztény–Zsidó Társaság részéről, illetve dr. Hadas Miklós a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Tanszékének volt tanára. Az köszöntők sorát Szágerné Fazekas Éva önkormányzati képviselő és Boda Éva kulturális referens zárták, akik a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata, illetve az Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság nevében szóltak.

A rendezvényt az ifjúsági egylet éneke, Vékás Boróka népdaléneklése, illetve Mészáros Nóra karnagy-énekvezér vezényletével a Budapesti Unitárius Kamarakórus szolgálata tette ünnepélyesebbé. A lelkészbeiktatás 130 személyes állófogadás formájában megrendezett szeretetvendégséggel zárult a gyülekezeti teremben.