Észak-Dunántúli Unitárius Szórványegyházközség (Győr)

 

Lelkész: Bakó – Nagy Zsuzsanna 

Elérhetőség: 06/ 70-677-5451

E-mail: nagyzsuzsa989@gmail.com; gyor.unitarius@gmail.com

Gondnok: Szabó Ildikó

 

Mára már Észak-Dunántúli Unitárius Szórványegyházközségnek nevezzük, mert áldozatos, fáradtságot nem ismerő munkával, unitárius lelkészeink szívügyüknek tartották felkutatni a térség minden unitárius vallású családját.

  1. november 15. Dávid Ferenc halálának emlékünnepén, Józan Miklós Püspök Úr tartotta meg, az első unitárius istentiszteletet Győrben. Ez volt az első igazi lépés, melyet sajnos nem követett még rendszeresség. 1938-ban, Józan Miklós és Fekete Ernő kezdeményezésére, már minden ünnepen istentiszteletet tartottak. Fekete András, Fekete Ernő fia, 1946-tól 1991-ig végezte az ünnepek alkalmával a kántori szolgálatot.

1967-tól Györffy István vállalta a beszolgáló lelkészi feladatokat, majd őt, Szász János lelkész váltotta. A gyülekezet az Erdélyből kiköltözött unitárius hívekkel egyre csak szaporodott, és ünnepi alkalmaik családias, bensőséges hangulatban teltek el. Szétszóródásuk ellenére, ismerték egymás örömeit, fájdalmait.

A gyülekezeti életbe való áttörés 1992-ben történt, amikor Göncz Mihály nyugalmazott lelkész Győrbe költözött, és ott kereste fel az unitárius testvéreket. 1992. szeptember 20. önálló egyházközséggé alakult a győri gyülekezet.

  1. március 14. volt az első püspöki vizitáció. Az egyházközség ebben az évben, még semmilyen vagyontárggyal, helyiséggel nem rendelkezett. Istentiszteleteiket Győrben tartották, a református egyházközség imatermében.
  2. január 16. Göncz Mihály megtartotta az első istentiszteletet Pápán, az öreg iskola termében. Ettől kezdve, minden hónap harmadik vasárnapján ott tartották meg az istentiszteleteket. Göncz Mihály halálával lezárult egy újabb korszak az Észak- Dunántúliak életében, nem volt ott lakó, jelen levő lelkészük.
  3. november 24. Sándor Gyula Mátyást bízták meg a lelkészi teendőkkel. A Győri Református egyházközség még mindig rendelkezésre bocsátja az imatermét, és 1995 május 14. rendkívüli alkalomra került sor, amikor 8 konfirmandus tehetett vallást hitéről, a templomban. A hívek rendkívül hálásak voltak protestáns hittársaiknak, hogy ünnepüket templomban ünnepelhették meg.

A lelkész leköltözésének kérdése 1996. januárjában látszott körvonalazódni, amikor 3,5 millió forintért megvásárolták a Győr, 9027 Szittya utca 2. szám alatti ingatlant, telekkel együtt. A vásárláshoz szükséges anyagi fedezetet teljes mértékben az egyházi Központ vállalta, azzal a feltétellel, hogy a belső munkálatokat az Egyházközség magára vállalja. A feladat megvalósítása nem ígérkezett zökkenőmentesnek. A belső munkálatokat ez év tavaszán kezdik el. Közmunkával és a hívek áldozatkészségével 1996 nyarán már be lehet költözni a lakásba. Gondok voltak a villanyvezetéssel, vízvezetéssel, a fűtésrendszerrel, de decemberre, már minden vidáman duruzsolt.

Az anyagi segítség 2/4 a hívek áldozatkészségéből gyűlt össze, azonban 1996 májusától kialakított az egyházközség egy testvérkapcsolatot, az Ottawai Unitárius Univerzalista Egyházközséggel, akik rendszeresen támogatták az Egyházközséget.

1997-től a megvásárolt épület nagyobbik szobája nyújtott otthont az istentiszteleteknek, melyeket rendszeresen minden hónap második és negyedik vasárnapján tartottak meg. Ünnepek alkalmával még mindig, a református egyházközség gyülekezeti termét használták.

Az egyházközségi élet beindulni látszott. Minden hónap harmadik vasárnapján bibliaórát tartottak, harmadik csütörtökjén ifjúsági órát, és minden hónap utolsó vasárnapján gyülekezeti szombatot tartottak, ahol az egyházközség tagjai a megvásárolt ingatlan udvarán gyűltek össze.

Ez év június 1. Balázs Ferenc emléknapot tartottak Győrben és ekkor jelentik be az Orbán Balázs Unitárius- Univerzalista Alapítvány létrejöttét. Az alapítvány célja, az unitárius hitélet erősítése.

Az év végére sikerült kitörni Győr határaiból, és 1997. december 21. megtartották az első istentiszteletet Sopronban, a soproni Erdélyi Kör, és az Orbán Balázs Alapítvány székházában. Reményeik szerint, évente két istentiszteletet tartanak.

1998-ban már Szombathelyen, Tatabányán, Sopronban, Pápán tartanak rendszeresen istentiszteletet. Ebben az évben élő, egyenes rádiós istentiszteletet vettek fel Őszi Hálaadás alkalmából, melyre nem csak a Győri, hanem a szórványban élő hívek is eljöttek.

  1. július 13., az 1848-49-es Szabadságharc emlékére harangot adományozott Obrozil Gyula hajdúszoboszlói unitárius atyánkfia. A harangot az ingatlan udvarán, egy faragott haranglábra helyezték el. Az ünnepség ünnepi szónoka, Szent-Iványi Ilona volt.

1999 őszén, konfirmációra készülve, közmunkával, sikerült az udvart befüvesíteni, és fenyőfákat ültetni, a ház körüli járdát újrabetonozni.

2000-ben Központi Egyházi segítséggel a ház tetőszerkezetét feljavították, és az Egyházközség fennállásának 10. évfordulójára teljesen rendezett, jó állapotba került az ingatlan.

2002-ben az Egyházközség fennállásának 10. évfordulóján név és emléktáblát avattak az Unitárius Hajlék falán. Az ünnepséget konfirmációval kötötték egybe.

Az első 10 év nehézségei folytatódtak. A megmaradás, fennmaradás nem egyszerű egy kis gyülekezet életében, és problémák mindig is lesznek.

júniusában újra lezárult egy korszak az Észak- Dunántúli Unitárius Szórványegyházközség életében. 2015 szeptemberétől az Egyházkerület lelkészei felváltva, havonta egyszer, minden hónap utolsó vasárnapján tartanak istentiszteletet, a Győri Református Egyházközség gyülekezeti termében. 2016 szeptemberétől, Szabó Csengelét bízták meg a lelkészi teendők végzésével. 2018-tól Kászoni-Kövendi József püspöki helynök a beszolgálásért felelős lelkész.

2022. április 1-től az Észak-Dunántúli Unitárius Szórványegyházközség gyülekezeti lelkésze Bakó-Nagy Zsuzsanna.

Istentisztelet tartunk minden hónap utolsó vasárnapján 1 1:30 órai kezdettel a győri Kossuth Lajos utca 9 szám alatti Református templomban és imateremben. Ünnepek alkalmával az istentiszteleti időpont változik. Ezen alkalmakon ünnep első napján várjuk híveinket 15 órai kezdettel.